Artikel 1 Definities

 1. Lemedia B.V (hierna: Lemedia) is een besloten vennootschap die zich richt op het ontwikkelen van websites, webshops, applicaties en het verlenen van Diensten met betrekking tot Online Marketing.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Lemedia en Lemedia de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Lemedia en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Lemedia en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het ontwerpen en ontwikkelen van website en webapplicaties, het leveren van domeinnamen, hostingdiensten en online marketing diensten, alsmede alle andere door Lemedia ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de website www.lemedia.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Lemedia gesloten Overeenkomsten waarbij Lemedia Diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Lemedia overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Lemedia zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. Elk aanbod van Lemedia is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met Lemedia via de website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Lemedia zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een persoonlijke, digitale of telefonische opdrachtbevestiging.
 3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn zoals vermeld op de Website, het bestelformulier of in de offerte.
 4. Als Lemedia een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Lemedia kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Lemedia dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Lemedia deze schriftelijk bevestigt.
 6. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Lemedia.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Lemedia zal zich inspannen de Diensten met zorg uit te voeren, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. Lemedia heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Lemedia de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Lemedia worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Lemedia aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Lemedia worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Lemedia zijn verstrekt, heeft Lemedia het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Lemedia zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Lemedia hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Lemedia dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst geldt voor een looptijd van 1 (één) jaar, indien het een hostingdienst voor het Content Management Systeem, Online Marketing of een domeinnaam betreft.
 2. De Diensten als bedoeld in Lid 1 lopen stilzwijgend door, indien er niet schriftelijk wordt opgezegd.
 3. Schriftelijke opzegging geschiedt uiterlijk 1 (één) maand voor de einddatum van de Overeenkomst.
 4. Alle andere Overeenkomsten eindigen van rechtswege indien de Diensten zijn afgerond of indien beide partijen hiervoor schriftelijke goedkeuring geven.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Lemedia en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de
  oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit gevolgen hebben voor de uitvoeringstermijn. Lemedia is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de verlengde uitvoeringstermijn.
 4. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Lemedia op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Lemedia en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Lemedia is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Lemedia goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Indien er tussentijds wordt opgezegd, kan er door Opdrachtgever geen aanspraak gemaakt worden op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.
 3. Bij het afnemen van een hosting account is Lemedia gerechtigd de voor opdrachtgever geproduceerde internetsite te verwijderen van de server en verwijderd te houden tot het moment dat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Lemedia is bij het opnieuw publiceren van de site op het internet gerechtigd € 125,- set-up-kosten in rekening te brengen.
 4. Voorts is Lemedia bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Lemedia niet de gewenste kwaliteit kan leveren die haar gebruikelijk is, of indien blijkt dat de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen niet voortgezet kan worden, zullen Lemedia en Opdrachtgever in overleg tot een oplossing proberen te komen/een passende regeling treffen.
 6. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Lemedia gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Lemedia vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Lemedia op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk, tenzij de werkzaamheden nog geen aanvang hebben genomen.
 2. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Lemedia.
 3. Bij annulering na ondertekening van de offerte zal een boete van 30% van het overeengekomen bedrag in de offerte, of het aantal reeds door Lemedia besteedde uren, in rekening worden gebracht.

Artikel 9 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro's en exclusief btw, tenzij anders vermeld.
 2. Het (uur)tarief wordt in de offerte bepaald. Lemedia is gerechtigd om het overeengekomen tarief te indexeren.
 3. Lemedia heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 4. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 30 dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 5. In het geval van een opdracht dient de Opdrachtgever 50% van het totale bedrag uit de offerte te voldoen ter bevestiging van de Overeenkomst. De resterende 50% dient Opdrachtgever te voldoen bij de lancering, tenzij anders overeengekomen.
 6. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Lemedia mede te delen.
 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien Lemedia besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 9. Bij onenigheid over de juiste omvang van hetgeen Opdrachtgever aan Lemedia verschuldigd is, zullen de administratieve gegevens van Lemedia bepalend zijn, tenzij door Opdrachtgever schriftelijk tegenbewijs wordt geleverd.

Artikel 10 Service en garanties

 1. Opdrachtgever heeft recht op drie (3) maanden support na oplevering van de Dienst.
 2. Indien naar het oordeel van Lemedia hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of de website van Lemedia of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door updates, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Lemedia gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Hiervoor is geen toestemming van Opdrachtgever vereist.
 3. Lemedia is tevens gerechtigd om zonder toestemming van Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten indien deze aantoonbaar noodzakelijk zijn voor het functioneren van de Dienst. Hiervoor wordt voor maximaal twee (2) uur aan kosten doorberekend voor het standaard uurtarief als genoemd in artikel 9 Tweede lid.
 4. Indien meer dan twee (2) uur nodig is voor de service en support als bedoeld in het vorige Lid, is Lemedia slechts gerechtigd om de extra uren in rekening te brengen voor de Opdrachtgever indien Opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Hiervoor geldt het standaard uurtarief als genoemd in artikel 9 Tweede lid.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
 2. Lemedia is niet aansprakelijk voor schade op basis van onjuist advies indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 3. De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van de Diensten van Lemedia.
 4. Lemedia is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade en inkomstenderving.
 5. Lemedia is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.
 6. De Opdrachtgever vrijwaart Lemedia voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 7. Indien Lemedia aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Lemedia met betrekking tot haar Diensten.
 8. De aansprakelijkheid van Lemedia is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Lemedia niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Lemedia.
 10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 12 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Lemedia, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Lemedia zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Lemedia of van derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Lemedia overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Lemedia heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 13 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Lemedia kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14 Intellectuele eigendom

 1. Lemedia behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Lemedia geleverde zaken blijven eigendom van Lemedia en zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door Opdrachtgever in het kader van de Diensten. De hiervoor genoemde gegevens mogen niet door Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Lemedia worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht.
 3. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Lemedia van gegevens. Opdrachtgever zal Lemedia vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
 4. Het is Lemedia toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Diensten. Indien Lemedia door middel van technische bescherming de Diensten heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 15 Identiteit van Lemedia

 1. Lemedia is bij de KvK geregistreerd onder nummer 78652936 en draagt btwidentificatienummer NL861484320B01.
 2. Lemedia is gevestigd aan de Sonsbeekweg 4 (6814 BA) te Arnhem.
 3. Lemedia is per e-mail te bereiken via info@lemedia.nl of middels de website www.lemedia.nl en telefonisch op 026-3650375.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Lemedia en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Lemedia en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Gelderland.

Artikel 17 Slotbepalingen

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 28 december 2020.
 2. Deze Algemene voorwaarden staan vermeld op de website www.lemedia.nl en zijn te allen tijde opvraagbaar per e-mail, info@lemedia.nl.